Zasiedzenie „Dobry Znak” nr 20 (55)

Zasiedzenie to sposób nabycia na własność rzeczy, która w świetle dokumentów własnością danej osoby nie jest, ale w jej świadomości własnością jest. Zasiedzieć można zarówno nieruchomość, jak i rzeczy ruchome, jednakże w praktyce spotyka się częściej zasiedzenie nieruchomości, co nie wyklucza wszelako zasiedzenia rzeczy ruchomych.

Zasiedzenie to dyscyplina prawna, która umiejscowiona jest w kodeksie cywilnym – art. 172 i następne. Należy zauważyć, że ustawa rozróżnia zasiedzenie w dobrej wierze i zasiedzenie w złej wierze.
Zasiedzenie w dobrej wierze polega na tym, że posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, co oznacza, że używa przedmiotową nieruchomość stale i nieprzerwanie przez lat dwadzieścia i czyni na nią nakłady, uznając niniejszą nieruchomość jako swoją własność.

Zasiedzenie w złej wierze jest bardzo podobnym sposobem zasiedzenia nieruchomości przez posiadacza samoistnego, czyli osobę używającą przedmiotową nieruchomość stale i nieprzerwanie, uznając ją jako swoją własność, czyniącą nakłady, z różnicą polegającą na tym, że terminem tym nie jest lat dwadzieścia, lecz trzydzieści.

Dodatkowo, aby móc zasiedzieć nieruchomość, sąsiedzi bezpośrednio graniczący z przedmiotową nieruchomością nie mogą rościć sobie żadnych praw do takiej nieruchomości i winni wszelako uznawać posiadacza za prawowitego właściciela przedmiotowej nieruchomości.

Należy pamiętać, że do biegu zasiedzenia stosuje się odpowiednio przepisy o biegu przedawnienia roszczeń, o czym również stanowi ustawa, a w szczególności art. 175 k.c.
Należy też pamiętać, że jeżeli podczas biegu zasiedzenia nastąpiło przeniesienie posiadania, obecny posiadacz może doliczyć do czasu, przez który sam posiada, czas posiadania swego poprzednika. Jeżeli jednak poprzedni posiadacz uzyskał posiadanie nieruchomości w złej wierze, czas jego posiadania może być doliczony tylko wtedy, gdy łącznie z czasem posiadania obecnego posiadacza wynosi przynajmniej lat trzydzieści. Tak się dzieje wtedy, gdy nieruchomość chce zasiedzieć np. syn po swoim ojcu, toteż łączna ilość lat posiadania samoistnego musi wynosić trzydzieści.

Istotnym również może wydać się fakt, że w przypadku działu spadku,  który obejmuje przedmiotową nieruchomość, bieg zasiedzenia ulega przerwaniu, o czym trzeba pamiętać przy składaniu stosownego pisma procesowego do Sądu w przedmiocie nabycia własności nieruchomości w trybie zasiedzenia.

 

Podsumowanie

Zasiedzenie jest rodzajem nabycia własności w trybie postępowania sądowego. Jak widać z przepisów prawa, mamy dwa rodzaje takiego zasiedzenia – w dobrej wierze oraz w złej wierze. Nazwy trybów zasiedzeń nie oznaczają ani pozytywnego, ani też negatywnego zasiedzenia, są przeto rozróżnieniem jedynie trybu nabycia własności w drodze zasiedzenia. Informacje zawarte w niniejszej publikacji na przedmiotowy temat nie są wyczerpujące, jednakże z punktu widzenia prawnego są informacjami kluczowymi.

Od 6 listopada do 18 grudnia 2010 r. LEGALIW s.c. w Wołominie, ul. Ogrodowa 14 lok. 1, ze względu na potrzeby klientów uruchamia dodatkowe sobotnie dyżury w godzinach od 9.00 do 14.00. ZAPRASZAMY!

Iwona Nasiłowska
doktorantka Instytutu Nauk Prawnych PAN
LEGALIW s.c. ul. Ogrodowa 14 lok 1,
05 – 200 Wołomin. www.legaliw.pl