PRZYJĘCIE SPADKU Z DOBRODZIEJSTWEM INWENTARZA „Dobry Znak” nr 21 , 26 listopad 2010

Ważną kwestią przy stwierdzeniu nabycia spadku jest jego przyjęcie. Może ono być przyjęciem wprost lub przyjęciem z tzw. dobrodziejstwem inwentarza.

Instytucja dobrodziejstwa inwentarza polega na tym, że spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności odpada, jeżeli spadkobierca podstępnie nie podał do inwentarza przedmiotów należących do spadku albo podał do inwentarza nieistniejące długi, o czym stanowi art. 1031 §2 kodeksu cywilnego.

Jeżeli spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, spłacił niektóre długi spadkowe, nie wiedząc o istnieniu innych długów, ponosi odpowiedzialność za niespłacone długi tylko do wysokości różnicy między wartością ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku a wartością świadczeń spełnionych na zaspokojenie długów, które spłacił. Jeżeli natomiast spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, spłacając niektóre długi spadkowe, wiedział o istnieniu innych długów spadkowych, ponosi odpowiedzialność za te długi ponad wartość stanu czynnego spadku, jednakże tylko do takiej wysokości, w jakiej byłby obowiązany je zaspokoić, gdyby spłacał należycie wszystkie długi spadkowe.

Ważną kwestią jest sama możliwość przyjęcia spadku w takiej formie. Jest to możliwe jedynie w określonym ustawowo czasie, a mianowicie do 6 miesięcy liczonych od dnia śmierci spadkodawcy. W tym czasie można wystąpić o przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Dodać należy, że małoletni spadkobiercy przyjmują spadek po zmarłym z dobrodziejstwem inwentarza z samej litery prawa.
Według art. 644 kodeksu postępowania cywilnego, jeśli złożono oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, a inwentarz nie był przedtem sporządzony, sąd wyda postanowienie o sporządzenie spisu inwentarza.
Spisu inwentarza dokonuje komornik. Zgodnie z art. 53 z dn. 29 sierpnia 1997 r. ustawy o komornikach sądowych i egzekucji za dokonanie spisu inwentarza albo innego spisu majątku pobiera się stałą opłatę w wysokości 10% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za każdą rozpoczętą godzinę. Obecnie przeciętne wynagrodzenie wynosi ok. 3000 zł.

Podsumowanie

Podsumowując niniejszy temat, należy pamiętać, że przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza niejako chroni spadkobierców, w razie zaciągniętych długów przez spadkodawcę – do wysokości odziedziczonego spadku.

Iwona Nasiłowska
doktorantka Instytutu Nauk Prawnych PAN
LEGALIW s.c. ul. Ogrodowa 14 lok 1,
05 – 200 Wołomin.
tel. 661 195 629