Odpowiedzialność kontraktowa w cyberprzestrzeni i konieczność rozszerzenia katalogu klauzul general.

Istotną kwestią jest katalog zasad ogólnych, które winny być stosowane w znaczeniu globalnym. Jak wiadomo w skład zasad ogólnych wchodzą takie klauzule jak m.in. dobra wiara, zasady słuszności, zasady uczciwego obrotu, dobre obyczaje czy też pacta sunt servanda  i inne.Idąc dalej w rozważaniach, należy zauważyć, iż kontraktowa odpowiedzialność w znaczeniu ogólnym odnosić się będzie do odpowiedzialności w najszerszym zakresie i dotyczyć będzie rzecz jasna stosowania klauzul generalnych. Obecne zapisy klauzul generalnych są wytworem dotychczasowego dorobku „cywilizacji”, toteż twór naszych czasów, jakim jest Internet, i dokonywanie usług w cyberprzestrzeni, w tym usług prawniczych, wymusza niejako konieczność wpisania do katalogu klauzul generalnych innych klauzul stanowiących zasady generalne czyniące zadość nowemu obliczu świadczenia usług na odległość, w cyberprzestrzeni – w tym usług prawnych na odległość przez chociażby e-mail czy skypa. Obrót elektroniczny wykrystalizuje pewne kwestie, o których dziś możemy jeszcze nie wiedzieć, jakimi będą, choć pewne domysły mogą się pojawiać na ten ciekawy, choć nie do końca ujarzmiony temat. Jak wiadomo, usługi świadczone w cyberprzestrzeni kryją w sobie zarówno zalety jak i wady dla uczestników obrotu elektronicznego. O ile zalety „nie muszą” mieć odzwierciedlenia w klauzulach generalnych, o tyle wady wynikające ze świadczenia tego rodzaju usług powinny być niejako „zabezpieczone” klauzulami generalnymi – obejmującymi wszystkich uczestników cyberprzestrzeni biorących udział w obrocie elektronicznym w zakresie świadczenia i odbioru usług – w tym prawnych, co oznacza, iż  klauzule generalne „zrodzone” w tym obszarze będą w znacznej mierze dotyczyły odpowiedzialności kontraktowej z tytułu świadczenia usług na mocy zawiązanej umowy między stronami elektronicznego stosunku zobowiązaniowego.W świetle powyższego winny pozostać klauzule generalne obowiązujące w chwili obecnej, na mocy których prawo będzie mogło „się poruszać”. Należy jednak pamiętać, iż istnieje konieczność rozszerzenia katalogu klauzul generalnych o inne zapisy generalne warunkujące niejako zastany i przyszły stan rzeczy w obrocie elektronicznym.  

Podsumowanie

W podsumowaniu pragnę przypomnieć, iż usługi prawne w cyberprzestrzeni są zjawiskiem nowym, toteż z uwagi chociażby na ten fakt winny powstać nowe klauzule stające się klauzulami generalnymi będące podstawą do klauzul globalnych obowiązujących wszystkich uczestników obrotu elektronicznego, z różnych obszarów i systemów prawnych. 

                                                                                                          Iwona Nasiłowska

                                                                   doktoranka Instytutu Nauk Prawnych PAN